TUT Veri Facebook Bằng ID Card

Bước 1 : Fake Một Giấy Chứng Minh Nhân Dân + Giấy Kết Hôn (..V.v..)
Bước 3 : Đợi Khoãng 5 tới 10p, Nuế Support Có Reply lại thì cứ tãi những giấy đã fake
Bước 4 : Làm Xong Hết, Đợi 24h Sau Hoặc 12h Sau, Nó Rep Lại 
Bước 5 : Lúc Làm Nên đỗi ngôn ngữ qua US, Khi nó Reply lại ^_^ Bạn Đọc Dòng Chữ Nuế Có Chữ Very thì coi như, Account Bạn Đã Very rồi ấy

Không có nhận xét nào: