TUT Unlock FAQ Mạo Danh Đơn Giản 2017


TUT UNLOCK ĐƠN GIẢN FAQ MD THẦN THÁNH 

Fake ip Trung Quốc - Hong Kong 
NN TQ - HK
Dùng clone log ac vào link 767 
https://facebook.com/help/contact/319547548123767
Điền mail ac bị FAQ MD 
Đính kèm cmnd gửi fb xem xét 
Nhớ Lưu case lại vào case rẹp 1 lần nữa với NN TQ 

全名: Tên Đầy đủ
出生日期:Ngày Sinh 
我在Facebook群组Facebook帐户的心愿一些很重要的文件要考虑的id和重新启动帐户!

Không có nhận xét nào: