Hướng Dẫn Làm Di Chuyển Wall FaceBook Đơn Giản

Hướng Dẫn Làm Di Chuyển Wall FaceBook Đơn Giản

B1: Vào Trang cá Nhân Của các bạn 
B2: Bấm Chuột Phải -----> Chọn Kiểm Tra Phần Tử 
B3: Nhấn Vào console và copy đoạn code bên dưới vào
B4: Bấm x và xem thành quả 
avascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=100; y4=100; var DI= document.images; DIL=DI.length; function A(_X,_Y){for(i=0; i < DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+_X+"px"; DIS.top=Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+_Y+"px"}R++}document.onmousemove=function(event){_X = event.clientX; _Y = event.clientY; A(_X,_Y);};document.onmousedown=function(){for(i=0; i < DIL; i++){DI.style.position="static";}};void(0)
Chúc Các Bạn Thành Công ^^

Đây Là video Hướng dẫn các Làm nha ^^Không có nhận xét nào: